fbpx
zivotni prostredi 01

Ekologicky rozvíjíme město i krajinu

v Hradci Králové

Voda, základní prvek života

Podpoříme projekty na zadržování dešťové vody v krajině, např. domácí nádrže či rezervoáry, a následné použití vody na zalévání či splachování. Uvědomujeme si důležitost zachování čistoty spodních vod a jsme si vědomi ohrožení, jaké představuje intenzivní používání pesticidů, fungicidů a jiné chemie, zejména při produkci řepky a kukuřice. Zasadíme se o obnovu a novou výsadbu stromů a jiných vegetačních prvků v našem městě na základě jasné dlouhodobé koncepce. Stromy pohlcují velké množství slunečního záření a díky odpařování vody z listů ochlazují své okolí. Město Hradec Králové si musí cenit vodních zdrojů na svém území a musí je chránit. Stavby, jako je uvažovaná čistička a stávající zchátralá čistička v Březhradě by město nemělo povolovat a to zvláště v místech, kde jsou důležité zdroje pitné vody pro ceé východní čechy.

Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí

Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme spolkům účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu

Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

Zavedeme funkci městského zahradního architekta

Který bude mít na starosti vytipování náhradních výsad nebo postupnou koncepční obnovu zeleně.

Ekologicky šetrné hospodaření městských lesů

Hospodaření v lesích ve vlastnictví města by mělo fungovat na principech blízkých přírodě.