fbpx
doprava a logistika 01

Urbanismus a doprava

Využijeme poznatků z jiných měst a aktivní dopravní politikou zvrátíme nepříznivý trend nárůstu automobilové dopravy na úkor udržitelných způsobů dopravy.

Zefektivníme trasování MHD. Bez zbytečných nákladů zavedeme celodenní desetiminutový interval na nejdůležitějších linkách.

Budeme více dbát na potřeby pěších a cyklistů. Hradec nesmí být místem, kde se občané bojí jezdit na kole nebo nechat děti chodit samotné do školy a ze školy.

Začneme s jednáním s dotčenými vlastníky i ekology a podstatně tak urychlíme výstavbu severního obchvatu města. Pomůžeme státu také s výkupy pozemků.

Připravíme doprovodná opatření se zprovozněním D35 a severního obchvatu tak, aby doprava ve městě byla po jejich otevření plynulá a zároveň daleko bezpečnější.

Hromadná doprava

 • Zatraktivníme provoz MHD. Změny ve vedení linek umožní bez navýšení nákladů zpravidelnění a zkrácení intervalu na většině linek a zavedení celodenního desetiminutového intervalu na páteřních linkách.
 • Zapojíme hradeckou MHD do integrovaného dopravního systému východních Čech. Na jednu jízdenku, kartu či mobilní aplikaci bude možné cestovat vlakem, linkovým autobusem i MHD na celém území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Cyklistická doprava

 • Rekonstruované i nově budované komunikace budou naplňovat moderní trendy v opatřeních pro cyklisty, a to zejména na kříženích.
 • Podpoříme stavbu nových cyklostezek a jejich propojení do logického systému.
 • Upravíme kruhový objezd u Šimkových sadů a další kritická místa pro cyklisty.
 • Prosadíme instalaci žlábků pro vyvedení kola na schodištích, změny značení či snížení obrubníků a řadu dalších jednoduchých opatření pro jednoduší pohyb cyklistů ve městě.
 • Zlepšíme možnost parkování kol pořízením nových bezpečnostních stojanů a cykloboxů.
 • Podpoříme bikesharing na komunitní úrovni.

Nová silniční infrastruktura

 • Společně se státem a krajem vytvoříme podmínky pro rychlou realizaci severního obchvatu města, tzv. Severní tangenty. Ta ulehčí od dopravy Koutníkově ulici, severní části Gočárova okruhu, Pouchovu, Věkoším a části Slezského předměstí. Zároveň na dálniční síť napojí lokalitu letiště a skladištní oblasti.
 • Jižní spojku podpoříme na základě dalšího dopravního posouzení pouze v úseku mezi Bláhovkou a Hradubickou, aby Gočárova a Pražská třída nebyly přivaděči k dálnici.
 • Z finančního a dopravního hlediska důkladně prověříme nový most přes Labe ve Vysoké nad Labem, který by umožnil obyvatelům Moravského předměstí snadný přístup na Hradubickou silnici a dálnice D11 a D35.

Parkování

 • Podporujeme systém parkování v parkovacích domech, a to i na sídlištích, přičemž za prioritní považujeme parkovací domy u Fakultní nemocnice a u Polikliniky na Slezském předměstí.
 • Při rekonstrukcích v centru města považujeme za nutné vždy zachovávat dostatečný počet parkovacích míst, tak aby místní obchodníci byli konkurenceschopní. Zkušenosti z řady měst u nás i v zahraničí ukazují, že lze skloubit zájmy obchodníků, památkové péče i urbanistickou kvalitu veřejných prostor.
 • Vyvineme maximální úsilí, aby parkovací systém přešel zpět pod správu města.

Dlouhodobá koncepce, bezpečnost dopravy

 • Budeme řešit všechny druhy dopravy dohromady v širších souvislostech podle principů udržitelné mobility. Například všechny velké stavby generující dopravu budou od samého začátku hodnoceny z hlediska dopadů na dopravní systém včetně pěší, cyklistické a hromadné dopravy.
 • Prosadíme zpracování moderního generelu dopravy, který bude definovat jednotlivé parametry komunikací ve městě s ohledem na jejich zatřídění, priority v křižovatkách a podobně. Jeho součástí budou i koncepční dokumenty rozvoje udržitelných způsobů dopravy v delším horizontu než jedno volební období.
 • Navrhneme navazující opatření tak, aby po odvedení tranzitu a nákladní dopravy z města byla posílena funkce Gočárova okruhu jako přirozeného distributora automobilové dopravy po městě. Malý městský okruh zůstane individuální automobilové dopravě otevřen, ale střed města bude daleko více přizpůsoben potřebám chodců a cyklistů.
 • Postupnou proměnou projdou na základě dat z generelu i další komunikace ve městě. Například na většině obslužných komunikací budou křižovatky řešeny formou zvýšených ploch.
 • Na přípravě generelu a dalších strategických dokumentů se vedle dopravních inženýrů budou podílet urbanisté, sociální geografové, architekti, zájmové spolky i široká veřejnost.