fbpx
mistni rozvoj 01

Rozvoj města

Systematickým územním plánováním budeme řešit problémy s nedostupným bydlením, kolabující dopravou i skomírajícím centrem města.

Naším cílem je zlepšování každodenního života obyvatel a návštěvníků Hradce Králové, ne opulentní křižovatky nebo hypermoderní infocentra.

Přivedeme do Hradce nejlepší architekty. Na všechny větší investice budeme vyhlašovat architektonické soutěže.

Zapojíme veřejnost do přípravy investic. Občany vnímáme jako odborníky na to, jak ve městě chtějí žít, a architekty, jaké prostředky k tomu použít.

Vítáme iniciativy veřejnosti, jejichž cílem je oživit veřejný prostor nebo upozornit na různé nedostatky. Kritika a dialog jsou nezbytným prvkem dobré správy města.

Kompaktní město s jasnou vizí

 • Využijeme potenciálu uvnitř města. Nová zástavba na zelené louce je ekonomicky nákladná, neekologická a oslabuje význam středu města i center místních částí. Hradec Králové musí být městem krátkých vzdáleností, aby mohla efektivně fungovat MHD a bylo pohodlné chodit pěšky a jezdit na kole.
 • Minimalizujeme monofunkční plochy. Navzájem se nerušící funkce bydlení, obchodu nebo služeb by se měly prolínat. Pouze uplatňováním principů kompaktního města, které jsou patrné v samotném jádru Hradce Králové, může být zajištěna dobrá dostupnost občanské vybavenosti, pracovních příležitostí i rekreace.
 • Důležitý je charakter území a ochrana jeho hodnot. Je nutné respektovat měřítko a strukturu okolní zástavby. V komplikovaných územích prosadíme zastavovací plány, které na základě veřejnoprávního projednání podrobně vymezí veřejný prostor včetně nových parků a nastaví základní mantinely hmotového uspořádání pro soukromý prostor.
 • Podpoříme tvorbu kvalitních pracovních míst. Pružný územní plán odolávající rychlým změnám současného světa, všestranně se rozvíjející město a zlepšující se dopravní dostupnost zvýší atraktivitu Hradce pro zajímavé podnikatelské aktivity. Naopak výstavbu rozlehlých hal hypermarketů a logistických center, které nyní mezi investicemi vévodí, je potřeba regulovat. Negativní dopady u nich vždy převažují nad pozitivními.
 • Územní plán vnímáme primárně jako iniciační, nikoliv regulující dokument. Cílem je vytvořit rozhodovací rámec pro investiční počiny, které budou pro město prospěšné. Vytvoříme například podmínky, aby mohla vzniknout široká nabídka různých forem bydlení. Větší nabídka bytů a pozemků určených k zástavbě rodinnými domy učiní bydlení dostupnějším.
 • Územní plán musí být reálný a vycházející z prokazatelných vstupních dat. Při stanovování počtu nových ploch pro obchod i jiné funkce je nutné vycházet z potřeb města. Návrhy územního plánu z hlediska veřejné občanské vybavenosti či nových komunikací musí respektovat finanční možnosti města.

Zaměříme se na dlouho odkládané investice

 • Z nákladných projektů upřednostníme rekonstrukci Velkého náměstí a Benešovy třídy. Další velké investice, jako je revitalizace Severních teras, podpoříme, pokud nepovedou k nezdravému zadlužení města.
 • Na financování nového fotbalového stadionu se město musí podílet pouze menšinovým podílem. Do projektu musí vstoupit kraj, stát či nový majitel fotbalového klubu, aby obří výdaj za stadion neohrozil důležitější investice.
 • Spustíme přípravu postupné rekonstrukce hlavních městských tříd.
 • Revitalizované radiály a nejdůležitější křižovatky budou reagovat na novou dopravní situaci po otevření dálnice D35 a v delším horizontu i severního obchvatu.
 • Připravíme dlouhodobý program revitalizace veřejných prostor na sídlištích. Na sídlištích žije většina obyvatel města. Je nezbytné zajistit, aby v místech jejich bydliště byla kvalitní občanská vybavenost, dětská hřiště či sportoviště.
 • Představíme životaschopný projekt revitalizace Malého Labského náhonu. Současný nereaguje na aktuální majetkové podmínky či nucenou demolici koželužny.
 • Vytvoříme fond pro prioritní investice komisí místních samospráv. Už se nestane, že na nový přechod pro chodce či kontejnerové stání budou občané čekat roky s odůvodněním, že v rozpočtu města nejsou prostředky.

Magistrát jako partner pro developery i občany

 • Kancelář hlavního architekta se stane multioborovým koncepčním odborným pracovištěm. Cílem je vrátit na úřad odbornost a osobní odpovědnost za rozvoj města. Prosperující město musí svá rozhodnutí opírat o kvalitní podklady a důsledně hájit veřejný zájem.
 • Úřad musí svoje kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně. Pevný systém koncepčních dokumentů umožní rychlé vydávaní rozhodnutí či závazných stanovisek.
 • Zapojíme odbornou i širokou laickou veřejnost do schvalování koncepčních dokumentů i příprav investic. Včasným informováním a veřejným připomínkováním zadání předejdeme zbytečným zdržením a sporům.
 • Navážeme na stoletou tradici architektonických soutěží. Projekty všech investic nad dvacet milionů korun budeme vybírat v soutěžích o návrh podle pravidel České komory architektů.